Cách thiết kế một Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ bằng Photoshop

 Trong hướng dẫn này, tôi sẽ trình bày cách xử lý ảnh dựa trên bức ảnh “Time Guardian” của Mar­iusz Karasiewicz, tạo ra một chiếc đồng hồ kỳ lạ trên hoang mạc 

                   final result small Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ bạn cách tạo ra một hình ảnh xử lý – chủ đề thời gian siêu thực bằng cách sử dụng Pho­to­shop. Tên của bức ảnh xử lý này là “Time Guardian” và nó được tạo ra bởi Mar­iusz Karasiewicz (aka FISHBOT1337). Tôi muốn nhân cơ hội này để gửi lời cảm ơn chân thành tới tác giả của bức ảnh vì đã cộng tác với tôi trong hướng dẫn này.
Nav nhanh:

Tài liệu cần thiết:

Tôi muốn gửi lời cảm ớn tới các nhà nhiếp ảnh và các nghệ sĩ đã cho phép tôi sử dụng các hình ảnh của họ: Rene Asmussen, night-fate-stock, vivid­light, jdbartlett, Mind-Illusi0nZ-Stock, Amor-Fati-Stock, ewark, lpdrag­onfl, Andrew C., Sage-Dreamer, red­head­stock.
Trước khi sử dụng các bức ảnh có sẵn từ các nhà nhiếp ảnh này, xin chắc bạn đã đọc các quy tắc và tôn trọng các quy tắc mà họ đã đặt ra. Họ đã làm việc cật lực để tạo ra tất cả những hình ảnh này.

Bước 1: Tạo một doc­u­ment mới và thêm hình ảnh bâu trời

1 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Vào File > New (Ctrl+N) và tạo một doc­u­ment mới trong Pho­to­shop. Sau đó, down­load hình ảnh bầu trời này, mở nó ra trong pho­to­shop và di chuyển nó vào trong doc­u­ment đầu tiên của bạn bằng cách sử dụng Move Tool (V). Sau đó, vào Edit > Free Trans­form (Ctrl+T), giữ phím Shift và thay đổi kích thước hình ảnh. Gọi tên layer mới này là “sky”, nhấn Ctrl+ G để đặt nó vào trong một nhóm và gọi tên nhóm là “background”.

Bước 2: Thêm một thiên hà nhỏ trên bầu trời

2 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Tạo một layer mới bên trong nhóm “back­ground” và gọi tên nó là “galaxy– thiên hà”. Sau đó, down­load các Brush này và cài đặt chúng. Chọn Brush Tool (B), chọn một trong các brush thiên hà này, thiết lập màu sắc của fore­ground là màu #8c8c8c và tạo một thiên hà nhỏ trên bầu trời. Sau đó, thiết lập Blend mode của layer sang Color Dodge 25%.

Bước 3: Thêm hình ảnh sa mạc đầu tiên

3 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Down­load bức ảnh sa mạc này và mở nó ra trong Pho­to­shop. Kích đúp lên layer back­ground để mở khóa, sau đó, sử dụng Magic Wand Tool (W) để chọn bầu trời và Delete nó. Di chuyển hình ảnh này vào trong doc­u­ment đầu tiên của bạn bằng cách sử dụng Move Tool (V). Nhấn Ctrl+M để mở cửa sổ Curves và sử dụng các thiết lập từ hình ảnh sau. Gọi tên layer này là “desert 1.”
Chú ý: bạn cũng có thể sử dụng Eraser Tool (E) và một Brush mềm để xóa một số phần của bầu trời trong bức ảnh này.

Bước 4: Sao chép“desert 1″ layer

4 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Sao chép “desert 1″ layer (Ctrl+J), và vào Edit > Trans­form > Flip Hor­i­zon­tal. Sử dụng Move Tool (V) để di chuyển layer này sang bên phải của doc­u­ment và gọi tên nó là “desert 2.”

Bước 5: Thêm hình ảnh sa mạc thứ hai

5 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Down­loadhình sa mạc này và mở nó ra trong Pho­to­shop. Kích đúp lên layer back­ground để mở khóa, chọn bầu trời bằng cách sử dụng Magic Wand Tool (W) và delete nó. Bạn cũng có thể sử dụng Eraser Tool (E) và một brush mềm mại để xóa vùng trên cùng của hoang mạc. Di chuyển hình ảnh này vào trong doc­u­ment của bạn bằng cách sử dụng Move Tool (V) và vào Edit > Trans­form > Flip Hor­i­zon­tal. Kích đúp lên layer này để mở cửa sổ Layer Style và sử dụng các thiết lập từ hình ảnh sau cho Gra­di­ent Over­lay. Gọi tên layer này là “desert 3.”
Chú ý: Sắp xếp hình ảnh từ bước này theo cách làm cho chúng ta có thể nhìn thấy những ngọn đồi của 2 bức ảnh sa mạc khác ở bên dưới nó.

Bước 6: Thêm mặt nạ sắt

6 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Down­loadhình ảnh mặt nạ sắt này và mở nó trong Pho­to­shop. Sử dụng Pen Tool ℗ để tách mặt nạ từ back­ground và sau đó, sử dụng Move Tool (V) để di chuyển nó vào trong doc­u­ment đầu tiên của bạn. Vào Edit > Free Trans­form (Ctrl+T), giữ phím Shift và thay đổi kích thước của layer này; nhấp chuột phải lên hình ảnh, chọn Flip Hor­i­zon­tal và sau đó, nhấn Enter. Gọi tên layer này là “iron mask” và đặt nó vào trong một nhóm (Ctrl+G). Gọi tên nhóm là “iron mask”.

Bước 7: Thêm Gra­di­ent Over­lay layer style cho iron mask

7 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Kích đúp lên layer iron mask để mở cửa sổ Layer Style và sử dụng các thiết lập từ hình ảnh sau đối với Gra­di­ent Overlay.

Bước 8: Che kín phía dưới cùng của iron mask

8 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Phần dưới cùng của iron mask phải được vùi trong cát. Để điều này xảy ra, hãy chắc bạn đã chọn “iron mask” layer, và sau đó, vào Layer > Layer Mask > Reveal All. Chọn một Brush (B) màu đen, mềm và vẽ bên trên phần dưới cùng của iron mask.

Bước 9: Thêm một Lev­els adjust­ment layer

9 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Vào Layer > New Adjust­ment Layer > Lev­els, chọn “Use Pre­vi­ous Layer to Cre­ate Clip­ping Mask” option và sử dụng các thiết lập từ hình ảnh bên dưới để làm cho iron mask sáng hơn.

Bước 10: Tạo shadow cho iron mask

10 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Giữ phím Ctrl– nhấp chuột lên thumb­nail của layer iron mask để chọn nó, sau đó, tạo một layer mới và tô màu nó bằng màu đen. Đặt layer này bên dưới layer iron mask, sau đó, vào Edit > Trans­form > Flip Ver­ti­cal. Di chuyển shadow này đến phần cuối cùng của mặt nạ. Sau đó, vào Edit > Free Trans­form, giữ phím Ctrl và chuyển đổi shadow như tôi đã làm. Làm mờ layer này (Fil­ter > Blur > Gauss­ian Blur) và sau đó, sử dụng Eraser Tool (E) và một Brush lớn, mềm với Opac­ity 205 để xóa những phần của layer này. Nên nhớ, shadow sẽ tối hơn ở phần dưới cùng của mặt nạ sắt và sáng hơn ở phần khác. Gọi tên layer này là “shadow.”

Bước 11: Thêm một dấu hiệu trên trán của mặt nạ sắt

11 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Tạo một layer mới, thiết lập màu sắc của fore­ground là #cca899, chọn một brush mềm với đường kính 100px và nhấp chuột một lần lên phần giữa trán của mặt nạ sắt. Gọi tên layer này là “fore­head light” và thiết lập blend mode của nó sang Over­lay 75%. Sau đó, down­load Celtic Rune Charm Pack, mở hình ảnh “Rune-Ger.jpg” trong pho­to­shop và sử dụng Pen Tool ℗ để tách dấu hiệu này từ back­ground. Di chuyển dấu hiệu này vào trong doc­u­ment đầu tiên của bạn bằng cách sử dụng Move Tool (V) và đặt nó bên trên layer fore­head light. Gọi tên layer này là “fore­head sign” và thiết lập blend mode sang overlay.

Bước 12: Thêm hai vết sẹo trên mặt nạ

12 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Down­load tex­ture cây xanh này và mở nó ra trong Pho­to­shop. Di chuyển hình ảnh vào trong doc­u­ment đầu tiên của bạn, sử dụng Free Trans­form (Ctrl+T) để thay đổi kích thước hình ảnh và đặt nó bên má phải của mặt nạ. Thiết lập blend mode của layer này sang Soft Light và sử dụng Eraser Tool (E) và một brush mềm để xóa các phần của tex­ture mà bạn không cần. Sau đó, sao chép layer này (Ctrl+J), vào Edit > Trans­form > Flip Hor­i­zon­tal, sử dụng Free Trans­form (Ctrl+T) để thay đổi kích thước layer này và đặt vết sẹo này trên má bên kia của mặt nạ.

Bước 13: Tạo một tia sáng phát ra từ đôi mắt của mặt nạ

13 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Tạo một layer mới, chọn một brush màu trắng và sử dụng nó để tạo ra một số tia sáng xuất phát từ đôi mắt của mặt nạ. Gọi tên layer này là “eyes light” và thiết lập blend mode sang Soft Light 85%.

Bước 14: Thêm một bàn tay bằng đồng

14 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Tạo một nhóm mới và đặt tên nhóm là “hand.” Sau đó, down­loadhình ảnh bàn tay bằng đồng này về và mở nó ra trong Pho­to­shop. Sử dụng Magic Wand Tool (W) để tách bàn tay ra khỏi back­ground của nó và sử dụng Move Tool (V) để di chuyển bàn tay vào trong doc­u­ment đâu tiên của bạn. Vào Edit > Free Trans­form (Ctrl+T) để thay đổi kích thước hình ảnh này và xoay nó. Sau đó, chọn Eraser Tool (E) và xóa phần dưới cùng của bàn tay để làm cho nó trông như đang bị vùi trong bãi cát. Gọi tên layer này là “hand.”

Bước 15: Thực hiện một số điều chỉnh màu sắc cho bàn tay

15 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Vào Layer> New Adjust­ment Layer> Curves, chọn “Use Pre­vi­ous Layer to Cre­ate Clip­ping Mask” option và sử dụng các thiết lập từ hình ảnh sau. Thiết lập opac­ity của layer này là 80%.

Bước 16

16 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Thêm ba adjust­ment lay­ers (Color Bal­ance, Chan­nel Mixer và Lev­els) bằng cách sử dụng các thiết lập từ hình ảnh sau đây. Bạn có thể tạo tất cả layer này từ “Layer > New Adjust­ment Layer” menu.

Bước 17: Thêm tex­ture của ban tay

17 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Chọnmột tex­ture trong các tex­ture bằng đá này hoặc tìm bất kỳ một tex­ture nào bạn thích trên inter­net, mở nó ra trong Pho­to­shop và di chuyển nó vào trong doc­u­ment đầu tiên của bạn bằng cách sử dụng Move Tool (V). Sau đó, sử dụng Free Trans­form (Ctrl+T) để thay đổi kích thước hình ảnh này và xoay nó. Hãy chắc layer này nằm trên tất cả adjust­ment lay­ers khác, sau đó, nhấp chuột phải lên nó và chọn Cre­ate Clip­ping Mask. Gọi tên layer này là tex­ture và thiết lập Blend mode của nó sang Soft Light 30%.

Bước 18: Sử dụng mặt nạ sắt như là một tex­ture cho bàn tay

18 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Sao chép layer “iron mask” từ nhóm “iron mask” (Ctrl+J). Sau đó, di chuyển layer mới này lên trên layer tex­ture của bàn tay, nhấp chuột phải lên trên nó và chọn Cre­ate Clip­ping Mask. Thiết lập blend mode của layer này sang Soft Light.

Bước 19: Tạo một kim đồng hồ

19 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Down­load Gear­ing Brushes này về và cài đặt chúng. Tạo một layer mới, thiết lập màu sắc của fore­ground sang màu đen và sử dụng một trong những brush mà bạn đã down­load để tạo ra kim đồng hồ xuất hiện từ các ngón tay. Kích đúp lên layer này và sử dụng các thiết lập từ hình ảnh sau. Gọi tên layer này là “clock nee­dle – kim đồng hồ.”

Bước 20: Tạo màu sắc của bàn tay bằng màu cam

20 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Giữ phím ctrl– nhấp chuột lên layer “bàn tay” để chọn nó. Sau đó, tạo một layer mới và tô màu nó bằng màu #d57426. Gọi tên layer này là “orange hand” và thiết lập blend mode của nó sang Soft Light 70%. Sau đó, sử dụng Eraser Tool (E) và một brush lớn, mềm để xóa phần dưới cùng của layer.

Bước 21: Tạo một số bánh răng

21 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Thiết lập màu của fore­ground bằng màu đen, tạo một layer mới và sử dụng các brush đã down­load từ trước để tạo ra một số bánh răng bên trong bàn tay. Kích đúp lên layer này để mở cửa sổ Layer Style và sử dụng các thiết lập từ hình ảnh bên dưới. Sau đó, sử dụng Eraser Tool (E) và một brush nhỏ, cứng để xóa phần bánh răng bạn không cần thiết.

Bước 22: Adjust the lights and the shad­ows of the iron mask

22 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Kích đúp lên layer bàn tay để mở cửa sổ Layer Style và sử dụng các thiết lập từ hình ảnh sau đối với Gra­di­ent Over­lay. Sau đó, sử dụng Burn Tool (O) và Dodge Tool (O) để tạo các tia sáng và shadow. Thử nghiệm với các thiết lập Range và Expo­sure từ công cụ chọn lựa để có được hiệu ứng bạn muốn.
Chú ý: khi bạn đã chọn Dodge Tool hoặc Burn Tool, bạn có thể sử dụng phím Alt để chuyển đổi giữa chúng một cách nhanh chóng.

Bước 23: Tạo shadow cho bàn tay

23 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Tạo một shadow cho bàn tay bằng cách sử dụng tiến trình tương tự như chúng ta đã làm đối với mặt nạ sắt.

Bước 24: Thêm một số đồng hồ

24 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Tạo một nhóm mới và đặt tên nhóm là “clocks.” Sau đó, down­load hình ảnh này và mở nó ra trong Pho­to­shop. Sử dụng Pen Tool ℗ để tách đồng hồ ta khỏi phần còn lại của hình ảnh. Sau đó, di chuyển đồng hồ vào trong doc­u­ment đầu tiên của bạn bằng cách sử dụng Move Tool (V). Vào Edit > Free Trans­form (Ctrl+T), giữ phím Shift và thay đổi kích thước hình ảnh. Sau đó, sử dụng Eraser Tool (E) và một brush grunge để xóa những phần không cần thiết của đồng hồ.
Lặp lại bước này để thêm một số đồng hồ nữa cho hình ảnh của bạn. Thay đổi kích thước của mỗi đồng hồ và xoay chúng. Quan sát hình ảnh sau để tham khảo. Chọn tất cả layer của đồng hồ và merge chúng lại với nhau (Ctrl+E). Gọi tên layer này là “clocks.”

Bước 25: Thêm shadow cho đồng hồ

25 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Kích đúp lên layer đồng hồ để mở cửa sổ Layer Style và sử dụng các thiết lập từ hình ảnh sau đây đối với Drop Shadow.

Bước 26

26 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Tạo một layer mới và tô màu nó bằng màu đen. Thiết lập blend mode của layer này sang Lin­ear Dodge (Add). Sau đó, chọn Brush Tool (B), chọn một brush có đường kính 2-3px, chọn một màu cam xinh xắn và tạo các đường ngẫu nhiên xung quanh đồng hồ của bạn. Quan sát hình ảnh bên dưới để tham khảo.

Bước 27: Thêm một vài chú chim

27 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Down­load các brush này và cài đặt chúng. Sau đó, tạo một layer mới và sử dụng các brush này để tạo ra một vài chú chim nhỏ trên bầu trời của bạn. Gọi tên layer này là “chim.”

Bước 28: điều chỉnh màu sắc cuối cùng

28 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Vào Layer> New Adjust­ment Layer> Gra­di­ent Map và sử dụng các thiết lập từ hình ảnh sau đây. Thiết lập blend mode của layer sang Soft Light.

Bước 29

29 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Vào Layer> New Adjust­ment Layer> Gra­di­ent Map và sử dụng các thiết lập từ hình ảnh sau. Thiết lập blend mode của layer này sang Soft Light 38%.

Bước 30

30 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Vào Layer> New Fill Layer> Gra­di­ent Fill và sử dụng các thiết lập từ hình ảnh sau. Thiết lập blend mode của layer này sang Soft Light.

Bước 31

31 Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc
Tạo một layer mới, chọn một brush lớn, mềm và tô màu vàng ở phần bên trái của hình ảnh và màu lam bên phía phải. Sau đó, thiết lập blend mode của layer sang Color 25%.

Kết quả cuối cùng

Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này và cũng hi vọng bạn đã học được một điều gì đó mới lạ từ hướng dẫn. Những gì chúng ta đã đạt được đó là một bức ảnh đã được xử lý với một vài tàn tích trên hoang mạc; chiếc đồng hồ, bánh răng và kim đồng hồ đã làm cho mọi thứ hướng về chủ đề thời gian.
final result small Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ trên Hoang Mạc


1 nhận xét to "Cách thiết kế một Chiếc Đồng Hồ Kỳ Lạ bằng Photoshop"

  • Heya i'm for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

    Feel free to visit my blog mistake quotes

Đăng nhận xét

* Bạn có thể nhận xét / góp ý / bình luận tại đây.
* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
* Bạn chưa có tài khoản vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn hồ sơ là Tên/URL (với URL là địa chỉ email hoặc blog của bạn).

Loading