Cách thay skin của diễn đàn

Các bạn muốn thay đổi skin của diễn đàn rất đơn giản Trong AdminCP, Skining & Style> Manage Style Set là phần bạn chỉnh sửa Skin trong diễn đàn.
bạn xóa cái skin cũ đi và thay vào là một skin mới ví dụ đây là một skin
Trích:
html { overflow-x: hidden; overflow-y: auto; }

#ipbwrapper { text-align:left; width:95%; margin-left:auto;margin-right:auto }
#ipbwrapper img { vertical-align:middle; border: 0px }

form { display:inline; }
img { vertical-align:middle; border:0px }
BODY { font-family: Verdana, Tahoma; Arial; sans-serif; font-size: 11px; color: #000000; margin: 1px 11px 1px 11px; background-color:#D8D8D8; }
TABLE, TR, TD { font-family: Verdana, Tahoma; Arial; sans-serif; font-size: 11px; color: #000000; }
// bên trên là chọn font và cỡ chữ!
a:link, a:visited, a:active { text-decoration: underline; color: #000000 }
a:hover { color: #555555; text-decoration:none }

fieldset.search { padding:6px; line-height:150% }
label { cursorointer; }

img.attach { border:2px outset #EEF2F7;padding:2px }

.googleroot { padding:6px; line-height:130% }
.googlechild { padding:6px; margin-left:30px; line-height:130% }
.googleparent { padding:6px; margin-left:30px; line-height:130% }
.googlebottom, .googlebottom a:link, .googlebottom a:visited, .googlebottom a:active { font-size:11px; color: #3A4F6C; }
.googlish, .googlish a:link, .googlish a:visited, .googlish a:active { font-size:14px; font-weight:bold; color:#00D; }
.googlepagelinks { font-size:1.1em; letter-spacing:1px }
.googlesmall, .googlesmall a:link, .googlesmall a:active, .googlesmall a:visited { font-size:10px; color:#434951 }

li.helprow { padding:0px; margin:0px 0px 10px 0px }
ul#help { padding:0px 0px 0px 15px }

option.cat { font-weight:bold; }
option.sub { font-weight:bold;color:#555 }
.caldate { text-align:right;font-weight:bold;font-size:11px;color:#000000;background-color:#D8D8D8; background-image: url(http://67.18.37.15/1971/71/upload/p568962.gif);padding:4px;margin:0px }
//background color là màu nền, nằm ở phần nào, quyết định phần đó
.warngood { color:green }
.warnbad { color:red }

#padandcenter { margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;padding:14px 0px 14px 0px }

#profilename { font-size:28px; font-weight:bold; }
#calendarname { font-size:22px; font-weight:bold; }

#photowrap { padding:6px; }
#phototitle { font-size:24px; border-bottom:1px solid black }
#photoimg { text-align:center; margin-top:15px }

#ucpmenu { line-height:150%;width:22%; border:1px solid #555555;background-color: #F0F0F0; }
#ucpmenu p { padding:2px 5px 6px 9px;margin:0px; }
#ucpcontent { background-color: #D8D8D8; border:1px solid #555555;line-height:150%; width:auto }
#ucpcontent p { padding:10px;margin:0px; }

#ipsbanner { position:absolute;top:1px;right:5%; }
#logostrip { border:1px solid #555555;background-color: #D8D8D8;background-image:url(http://67.18.37.15/1971/71/upload/p570438.gif);padding:0px;margin:0px; }
/* Skin Created using the AIO CSS Generator at http://ifskinzone.net/main.php */
#submenu { border:1px solid #555555;background-color: #D8D8D8; background-image: url(http://67.18.37.15/1971/71/upload/p568962.gif); font-size:10px;margin:3px 0px 3px 0px;color:#000000;font-weight:bold;}
#submenu a:link, #submenu a:visited, #submenu a:active { font-weight:bold;font-size:10px;text-decoration: none; color: #000000; }
#userlinks { border:1px solid #555555; background-color: #D8D8D8; background-image: url(http://67.18.37.15/1971/71/upload/p568911.gif) }

#navstrip { font-weight:bold;padding:6px 0px 6px 0px; }

.activeuserstrip { background-color:#D8D8D8; background-image: url(http://67.18.37.15/1971/71/upload/p568962.gif); padding:6px }

.pformstrip { background-color: #D8D8D*; background-image: url(http://67.18.37.15/1971/71/upload/p568911.gif); color:#000000;font-weight:bold;padding:7px;margin-top:1px }
.pformleft { background-color: #D8D8D8; background-image: url(http://); padding:6px; margin-top:1px;width:25%; border-top:1px solid #555555; border-right:1px solid #555555; }
.pformleftw { background-color: #D8D8D8; background-image: url(http://); padding:6px; margin-top:1px;width:40%; border-top:1px solid #555555; border-right:1px solid #555555; }
.pformright { background-color: #D8D8D8; background-image: url(http://); padding:6px; margin-top:1px;border-top:1px solid #555555; }

.post1 { background-color: #D8D8D8; }
.post2 { background-color: #D8D8D8; }
.postlinksbar { background-color:#D3D3D3;padding:7px;margin-top:1px;font-size:10px; background-image: url(http://67.18.37.15/1971/71/upload/p568911.gif) }

.row1 { background-color: #D8D8D8; }
.row2 { background-color: #D8D8D8; }
.row3 { background-color: #D8D8D8; }
.row4 { background-color: #D8D8D8; }

.darkrow1 { background-color: #D3D3D3; color:#000000; }
.darkrow2 { background-color: #F0F0F0; background-image: url(http://67.18.37.15/1971/71/upload/p568962.gif); color:#000000; }
.darkrow3 { background-color: #F0F0F0; background-image: url(http://67.18.37.15/1971/71/upload/p568962.gif); color:#000000; }

.hlight { background-color: #D8D8D8; }
.dlight { background-color: #D8D8D8; }

.titlemedium { font-weight:bold; color:#00000; text-align:center; padding:7px; margin:0px; background-color: #D8D8D8; background-image: url(http://img18.exs.cx/img18/8971/tile5hj.gif) }
.titlemedium a:link, .titlemedium a:visited, .titlemedium a:active { text-decoration: underline; color: #000000 }

//tilemedium là thanh chứa forum, bài viết, người trả lời, bạn có thể chỉnh font , màu chữ và cỡ chữ của nó. text-align: là bạn chỉnh chữ đó nằm ở giữa(center), trái(left) và phải(right)

.maintitle { vertical-align:middle;font-weight:bold;text-align:center; color:#000000; letter-spacing:1px; padding:8px 0px 8px 5px; background-color: #D8D8D8; background-image: url(http://img144.exs.cx/img144/3003/mainlite8je.gif) }
.maintitle a:link, .maintitle a:visited, .maintitle a:active { text-decoration: none; color: #000000 }
.maintitle a:hover { text-decoration: none }

//matile là cái thanh ngang trên đầu tiên của diễn đàn bạn, chỉnh giống như tilemedium

.plainborder { border:1px solid #4D4D4D;background-color: #8A8A8A }
.tableborder { border:1px solid #8A8A8A;background-color:#8A8A8A; padding:0px; margin:0px; width:100% }
.tablefill { border:1px solid #555555;background-color:#D8D8D8; padding:6px; }
.tablepad { background-color:#D8D8D8;padding:6px }
.tablebasic { width:100%; padding:0px 0px 0px 0px; margin:0px; border:0px }

.wrapmini { float:left;line-height:1.5em;width:25% }
.pagelinks { float:left;line-height:1.2em;width:35% }

.desc { font-size:10px; color:#000000 }
.edit { font-size: 9px }

.signature { font-size: 10px; color: #339 }
.postdetails { font-size: 10px }
.postcolor { font-size: 12px; line-height: 160% }

.normalname { font-size: 12px; font-weight: bold; color: #003 }
.normalname a:link, .normalname a:visited, .normalname a:active { font-size: 12px }
.unreg { font-size: 11px; font-weight: bold; color: #900 }

.searchlite { font-weight:bold; color:#F00; background-color:#FF0 }

#QUOTE { font-family: Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #000000; background-color: #fff; border: 1px solid #555555; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px }
#CODE { font-family: Courier, Courier New, Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #000000; background-color: #fff; border: 1px solid #555555; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px }

.copyright { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Sans-Serif; font-size: 9px; line-height: 12px }
</style><center><font color="blue"><a href="http://hoa42.info.ms"><font color="blue">Home</font></a>

// copyright là nơi bạn chọn tên của người tạo ra skin đó, thí dụ bạn viết
<center>Skin creater by <a mailto:keikun.master@gmail.com>Keikun_Master</a> from <a href="http://hoa42.net.ms">Hoá K42</a></center>

.codebuttons { font-size: 10px; font-family: verdana, helvetica, sans-serif; vertical-align: middle }
.forminput, .textinput, .radiobutton, .checkbox { font-size: 11px; font-family: verdana, helvetica, sans-serif; vertical-align: middle }

.thin { padding:6px 0px 6px 0px;line-height:140%;margin:2px 0px 2px 0px;border-top:1px solid #555555;border-bottom:1px solid #555555 }

.purple { colorurple;font-weight:bold }
.red { color:red;font-weight:bold }
.green { color:green;font-weight:bold }
.blue { color:blue;font-weight:bold }
.orange { color:#F90;font-weight:bold }
</style><script language='javascript'>
if ( location.search.indexOf('showtopic')!=-1 ){document.write("<style>.row4 { background-image: url(http://67.18.37.15/1971/71/upload/p568962.gif) }}</style>")}
</script>


0 nhận xét to "Cách thay skin của diễn đàn"

Đăng nhận xét

* Bạn có thể nhận xét / góp ý / bình luận tại đây.
* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
* Bạn chưa có tài khoản vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn hồ sơ là Tên/URL (với URL là địa chỉ email hoặc blog của bạn).

Loading