Hướng dẫn đầy đủ về làm Forum trên invisionfree

Đây là bài viết mình viết trên diễn đàn Lương Sơn Bạc bây giờ chuyển sang đây cho mọi người cùng biết ai biết rồi thì thôi ai chưa biết thì hãy làm một cái forum nho nhỏ cho bạn bè mình nhé,bắt đầu thôi
chắc cách đăng kí thì các bạn rành rồi đúng không?Các bạn vào đây đăng kí nèVao day sau khi đăng kí thì forum của bạn có tên tạm thời là http://www.sx.invisionfree.com/tendiendan còn địa chỉ admin là http://www.sx.invisionfree.com/tendiendan/admin.php tất nhiên tên này là quá dài chút nữa mình sẽ hướng dẫn đổi tên miền
Đầu tiên là cách để việt hóa diễn đàn bạn hãy chèn đoạn code sau vào Board Wrapper-->Footer

Trích:
<script language=javascript>
<!--
function change(item,item2) {
var range = document.body.createTextRange();
range.collapse(true);
if (location.href.indexOf("action=") != -1 ) {
return false;
} else {
while (range.findText(item)) {
range.text=item2;
range.collapse(false);
}
}
}

change("Board Statistics", "Ai online ?")
change("Pinned", "Chu y")
change("Resend Validation Email", "Gui lai email kick hoat")
change("Add reply", "tra loi")
change("More options", "che do gui day du")
change("Close fast reply", "Tat tra loi nhanh")
change("portan", "trang chu")
change("joined", "gia nhap ngay")
change("last activity", "Lan cuoi cung vao dien dan la")
change("Help", "Giup do")
change("Today's Birthdays", "Hôm nay là ngày sinh thành viên")
change("registered Members", "registered Users")
change("member", "thanh vien")
change("Our Memberlist have made a total", "Our Users have made a total")
change("anonymous Members", "nguoi dau mat")
change(" Members, ", "Thanh vien")
change("My controls", "Cá nhân")
change("Inbox", "Hop thu;")
change("View New Posts", "Bai viet moi")
change("My assistant", "Thu ki ")
change("Calendar", "Lich")

change("Search", "Tim Kiem")
change("Log Out", "Thoát");
change("Forum", "Dien dan")
change("Topics", "Bai viet")
change("Replies", "Tra loi")
change("Last Post Info", "Bai gui cuoi")
change("Welcome back; your last visit was on ", "Mung ban tro lai voi dien dan , lan dang nhap cuoi cung cua ban la ")
change("Logged in as:", "Nick : ")
change("The newest member is", "Thanh vien moi nhat la ")
change("user(s) active in the past 15 minutes", "nguoi online 15 phut truoc")
change("Most users ever online was", "So nguoi online dong nhat la ")
change("Show detailed list by", "Xem chi tiet ")
change("Our members have made a total of", "Tong so bai da viet la ")
change("posts", "bai viet")
change("No members are celebrating a birthday today", "Khong co thanh vien nao sinh nhat hom nay")
change("guests", "khach")
change("Registered", "thanh vien")
change("We have ", "Chung ta co ")
change("Users", ".")
change("Welcome Guest ", "Chao mung ban den voi dien dan ")
change("Log In", "Dang nhap")
change("Register", "Dang ki")
change("Quick Dang nhap ", "Dang nhap nhanh")
change("Please enter your name", "Ten dang nhap")
change("Please enter your password", "Mat khau dang nhap")
change("You must already have thanh vien for an account before you can Dang nhap.", "Ban phai la thanh vien truoc khi dang nhap vao dien dan ")

change("If you do not have an account, ", "Neu ban khong co i khoan ,")
change("you may", "ban co the")
change("by clicking the", "bang cach an vao chu")
change("link near the top of the screen " ,"o phia tren")
change("I've forgotten my password!", "Ban quen mat khau u ?")
change("Please enter your details below to Dang nhap", "Hay dien dung 2 bang duoi day de dang nhap")
change("thanh vien Member Name", "Tên thành viên")
change("Dien dan Led by", "Nguoi quan ly dien dan")

change("No messages found", "Khong tim thay thu nao")
change("Your thanh vien email address", "Dia chi email cua ban")
change("Total number of bai viet to date", "Tong so bai ban da viet")
change("You thanh vien on ", "Ban la thanh vien tu ")
change("Average number of bai viet per day", "Trung binh so bai viet mot ngay cua ban")
change("Total messages (in all folders)", "Tong so thu (trong hop thu)")
change("Message space left", "Khong gian con thua")
change("Your personal note pad", "Nhap cua ban")
change("Welcome to your control panel", "Chao mung ban den voi bang dieu khien")
change("Compose New Message", "Viet thu moi")
change("Go to Hop thu;", "Hom thu cua ban")
change("Sent Items", "Thu da gui")
change("Empty PM Folders", "Xoa het thu")
change("Edit Storage Folders", "Bien p hop thu")
change("PM Buddies/Block List", "Chan thu* cua ai do")
change("Archive Messages", "Bang dieu khien")
change("Saved (Unsent) PMs", "Thu chua gui")
change("Message Tracker", "Tong hop thu")
change("Subscriptions", "Theo doi")
change("Message Title", "Tieu de")
change("Message For", "Gui cho")
change("Personal Profile", "Thong tin ca nhan")
change("Edit Profile info", "Sua thong tin ca nhan")
change("Edit Signature", "Thay doi chu ki")
change("Edit Avatar Settings", "Thay doi hinh dai dien")
change("Change Personal Photo", "Thay doi hinh anh ca nhan")
change("Options", "Lua chon")
change("Change Password", "Doi mat khau")
change("Change Email Address", "Doi dia chi email")
change("Welcome to your control panel", "Chao mung ban den voi bang dieu kien")
change("Menu", "Thuc don")
change("Messenger", "Hop thu ")
change("View Bai viet", "Bai viet")
change("View Dien dans", "Dien dan")
change("Skin and Languages", "Mau sac va ngon ngu")
change("Board Settings", "Thong tin dien dan")
change("Your account summary", "Tai khoan cua ban")
change("Your Hop thu summary", "Khai quat hom thu")
change("Remember me?", "Ban co muon nho mat khau khong?")
change("If enabled, you will be automatically logged in again when you visit.", "Neu co , ban se tu dong dang nhap bang computer ban dang dung vao lan dang nhap sau")
change("This is not recommended for shared computers.", "Khong nen dong y khi ban dang nhap o dich vu.")
change("Privacy, do you want to appear on the active . list?", "Ban co muon dau mat khi dang nhap vao dien dan khong?")
change(" Yes ", "Co")
change(" No ", "Khong")
change("Don't add me to the active . list", "Toi khong muon xuat hien tren danh sach online")
change("of total capacity", "tren tong so dung luong ban co")
change("ban co the enter up to 6 names in the carbon copy box.", "Ban co the dien vao ten cua 6 thanh vien trong hop ben.")
change("One line per name.", "Moi dong 1 ten.")
change("Enter your message", "Tin nhan cua ban")
change("Code Buttons", "Bo nut ma")
change("Normal Mode", "Che do binh thuong")
change("Guided Mode", "Huong dan toan bo")
change("Enter your Post", "Bai viet cua ban")
change("Clickable Smilies", "Chon mat cuoi")
change("Show All", "Xem t ca")
change("Check Post Length", "Kiem tra do dai bai viet")
change("Add a copy of this message to my Thu da gui folder", "Sao luu vao hop Thu da gui")
change("Track this message? ", "Nho buc thu nay")
change("OR Enter the members name here", "Dien ten thanh vien vao day")
change("Address list empty ", "Danh sach dia chi rong")
change("Choose from your address book", "Chon tu so dia chi cua ban")
change("Recipients Name", "Ten nguoi nhan")
change("Read messages", "Thu da doc")
change("Unread messages", "Thu chua doc")
change("Jump to folder", "Nhay den hop")
change("Your folders are", "Hop thu cua ban da co")
change("Select read messages", "Chon thu de doc")
change("Unselect all", "Khong chon gi")
change("messages out of 50 maximum storable messages", "thu tren tong so 50 thu can co the nhan")
change("You have ", "Ban co ")
change("the selected messages", "thu da chon")
change(" Sender ", "Nguoi gui")
change(" Date ", "Ngay")
change("Topic Title", "Ten bai viet")
change("Topic Description", "Chu de bai viet")
change("Post Lua chon", "Che do bai viet")
change("Enable emoticons", "Hien thi mat cuoi")
change("Enable signature", "Hien thi chu ki")
change("Enable email Khongtification of Tra loi", "Hien thi email")
change("Post Icons", "Bieu tuong bai viet")
change("Use none", "Khong su dung")
change("After posting...", "Sau khi viet bai")
change("Khong Bai viet were found. This is either because there are Khong Bai viet in this Dien dan, or the Bai viet are older than the current age cut-off.", "Dien dan chua co bai viet , moi cac ban an vao New Topic de viet bai moi.")
change(" Topic Starter ", "Nguoi viet")
change(" Views ", "Xem")
change("Last Action", "Bai tra loi cuoi")
change("Open Topic (new Tra loi)", "Bai viet moi")
change("Open Topic (no new Tra loi)", "Khong co bai tra loi moi")
change("Hot Topic (new Tra loi)", "Bai viet nong co bai tra loi moi")
change("Hot Topic (no new Tra loi)", "Bai viet nong khong co bai tra loi")
change("Poll (new votes)", "Binh tron moi")
change("Poll (no new votes)", "Binh tron cu")
change("Locked Topic", "Chu de bi khoa")
change("Moved Topic", "Chu de da di chuyen")
change("Registration Form", "Thong tin dang ki")
change("Please complete the form fully", "Hay dien day du tong tin vao bang duoi day")
change("Please choose a Username", "Hay chon nickname cua ban")
change("Usernames must be between 3 and 32 characters long", "Nickname cua ban phai tu 3-32 chu")
change("Please choose a Password", "Chon mat khau cua ban")
change("Passwords must be between 3 and 32 characters long", "Mat khau phai tu3-32 chu")
change("Please re-enter your password", "Danh lai mat khau cua ban")
change("It must match exactly", "Phai that chinh xac")
change("Please enter your email address", "Dia chi email cua ban")
change("You will need to enter a real email address", "Ban can mot dia chi email thuc ")
change("Please re-enter your email address", "Danh lai dia chi email cua ban")
change("Security Code Confirmation", "Ma so bi mat")
change("Your unique security code", "Ma so bi mat bat ki cua ban")
change("If you do Khongt see any numbers, or see broken images, please contact a board administrator to rectify the problem.", "Neu ban khong nhin thay con so nao hoac buc hinh bi mat , hay lien lac voi nguoi quan tri ve van de nay")
change("Confirm security code", "Khang dinh ma so bi mat")
change("Please enter the 6 digit code shown above in image format.", "Hay nhap vao sau chu so trong hinh tren ")
change("Khongte: Only numbers are allowed, a '0' is a numerical zero, Khongt the alphabetical 'O'.", "Chu y : Chi co so vi du nhu 0 chu khong co chu vi du nhu O")
change("Post a new topic in", "Viet bai moi trong")
change("Attach New Poll", "Kem binh chon moi")
change("Next Oldest", "Bai cu nhat")
change("Next Newest", "Bai moi nhat")
change("Track this topic", "Theo doi chu de nay")
change("Email this topic", "Gui bai nay cho ban cua ban")
change("Print this topic", "In chu de nay")
change("Subscribe to this Dien dan", "Theo doi dien dan nay")
change("Mark this Dien dan as read", "Danh dau dien dan da duoc doc")
change("Topic Settings", "Chu de")
change(" Group ", "Nhom")
change("bai viet:", "Bai viet : ")
change("Member Khong", "Thanh vien so")
change(" Joined ", "Tham gia ngay")
change(" Warn ", "Canh bao")
change("This post has been edited by ", "Bai nay da duoc sua boi ")
change("The moderating team", "Doi ngu bien p")
change("Today's active Bai viet", "10 bai viet gan day nhat")
change("Today's top 10 posters", "10 nguoi viet nhieu nhat")
change("Overall top 10 posters", "10 bai viet hay nhat")
change("Delete cookies set by this board", "Xoa dau vet dien dan de lai tren may ban")
change("Mark all bai viet as read", "Danh dau t ca bai viet")
change("Page creation time", "Thoi gian o trang")
change("seconds", "giay")
change("Please read fully and check the 'I agree' box ONLY if you agree to the terms ", "Hay doc toan bo va danh dau vao hop Toi dong y NEU ban dong y voi dieu luat")
change("I agree", "Toi dong y")
// -->
</script>
còn nếu muốn tiết kiệm thì bạn chỉ cần chèn đoạn này vào Footer
Trích:
<script src="http://c.1asphost.com/keikun/viethoa.js"></script>


1 nhận xét to "Hướng dẫn đầy đủ về làm Forum trên invisionfree"

 • Unѕeг liebеr Igοr hat in einem you stаrted without bogging doωn your learnіng
  аbilitу ωith facts upon fаcts.
  Αncient doсuments volitіon too tie-uρ aѕ matteг
  іѕ at the essencе Hеre
  as the psyсhe Fіnаllу controls and can overгіde the phуsіcаl structure's responses to tantric massage.

  Visit my page; web site

Đăng nhận xét

* Bạn có thể nhận xét / góp ý / bình luận tại đây.
* Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
* Bạn chưa có tài khoản vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn hồ sơ là Tên/URL (với URL là địa chỉ email hoặc blog của bạn).

Loading